Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε υπερεθνικό, και δη ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτυγχάνεται με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με έδρα στο Στρασβούργο, το οποίο είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Το ΕΔΑΔ δεν αποτελεί έναν υπερεθνικό βαθμό δικαιοδοσίας για κάθε φύσης υπόθεση, αλλά σε αυτό δύναται να προσφύγει κανείς όταν ένα κράτος-μέλος της ΕΣΔΑ καταπατά κάποιο προστατευόμενο από αυτή θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Προϋπόθεση προσφυγής σε αυτό είναι κατ’ αρχήν η εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων, και η άσκηση της προσφυγής εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση της τελευταίας απόφασης. Η εμπειρία των στελεχών της ILF ενώπιον του διεθνούς αυτού forum αποτελεί πολύτιμο αρωγό για την προάσπιση των δικαιωμάτων σας.