Εμπορικό Δίκαιο

Οι ειδικοί στο Εμπορικό Δίκαιο συνεργάτες μας εκπροσωπούν επιτυχώς επιχειρήσεις φυσικών και νομικών προσώπων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων προς επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τις εμπορικές συναλλαγές (ιδίως επιδίκαση απαιτήσεων, διαταγές πληρωμής, ζητήματα ανταγωνισμού, ερμηνείας και εφαρμογής εμπορικών συμβάσεων). Ταυτόχρονα, παρέχουν πλήρη νομική υποστήριξη κατά τη δημιουργία νέων συνεργασιών, και μάλιστα τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων όσο και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων (διανομής, franchising, αντιπροσώπευσης, πρακτορείας), ενώ έχουν διεκπεραιώσει με επιτυχία διαδικασίες πτώχευσης, αλλά και εξυγίανσης επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, η ILF εκπροσωπεί ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία τους στο περιβάλλον του διαδικτύου και των συναλλαγών μέσω αυτού (ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονικά τιμολόγια, όροι χρήσης και σύναψης σύμβασης, συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή κατά τη σύναψη σύμβασης από απόσταση, προστασία προσωπικών δεδομένων).