Απαραίτητα δικαιολογητικά για το «Νόμο Κατσέλη»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ 11 Μαρτίου / ΝΕΑ

Ο αιτών την προστασία του Ν. 3869/2010 («Νόμος Κατσέλη») θα πρέπει προς απόδειξη των ισχυρισμών του στην σχετική αίτηση, να προσκομίζει και να επικαλείται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (αν υπάρχει σύζυγος και των δύο),

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

3. Ε1 των τελευταίων τριών οικονομικών (3) ετών,

4. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών οικονομικών (3) ετών,

5. Καταστάσεις μισθοδοσίας (αν υπάρχουν) ή πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός σύνταξης ή βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ/ κάρτα ανεργίας,

6. Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων (αυτοκίνητα, δίκυκλα κλπ),

7. Πρόσφατες Βεβαιώσεις Οφειλών από τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες),

8. Αντίγραφα δανειακών Συμβάσεων από τις Πιστώτριες Τράπεζες,

9. Τυχόν καταγγελίες δανειακών Συμβάσεων (αν έχουν υπάρξει),

10. Τίτλος/τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων του αιτούντος,

11. Πρόσφατες Βεβαιώσεις Οφειλών από Δημόσιο/ΟΤΑ,

12. Πρόσφατες Βεβαιώσεις Οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης,

13. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του αιτούντος γενικής χρήσης, κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ,  από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,

14. Σε περίπτωση άσκησης προηγούμενης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και το Ε3 των τελευταίων τριών οικονομικών ετών λειτουργίας της εμπορικής δραστηριότητας, προκειμένου να φαίνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας στο πρόσωπο του αιτούντος,

15. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος περί πληρότητας καταστάσεων και μεταβιβάσεων,

16. Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη, όπως τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις για σοβαρά προβλήματα υγείας, λογαριασμοί ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, πιστοποιητικά σπουδών, στράτευσης, μισθωτήρια συμβόλαια κ.α),

17. Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη,

18. Πρόσφατη εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης από το TAXIS (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ από το «δήλωση Ε9» ή «δηλώσεις περιουσιολογίου Ε9»,

19. Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον σύζυγο.

Νικόλαος Π. Νικολακόπουλος, α. Δικηγόρος.

© Δικηγορικό Γραφείο Νικόλαος Α. Ιωάννου & Συνεργάτες