Δίκαιο Εταιρειών

Η ILF παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες ήδη από το στάδιο της ίδρυσης κάθε μορφής προσωπικής (ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, αφανούς, ετερόρρυθμης κατά μετοχές) και κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) εταιρείας, εμπορικής ή ειδικής μορφής (ιατρική), με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έμπειρα στελέχη μας, ως νομικοί σύμβουλοι μεγάλων ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών, παρέχουν νομικές συμβουλές τόσο στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας (ιδίως προετοιμασία και συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια και Γενικές Συνελεύσεις μετόχων, τροποποιήσεις καταστατικού) όσο και στις πιο εξειδικευμένες διαδικασίες του εταιρικού μετασχηματισμού (μετατροπή, διάσπαση) ή και της διεύρυνσης (συγχώνευση δι’ εξαγοράς ή απορροφήσεως, συμμετοχή σε κοινοπραξίες ή Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού). Εκπροσωπούμε δε με επιτυχία τους εταιρικούς εντολείς μας εξωδίκως, ιδίως στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας στρατηγικής επιχειρηματικής συμφωνίας (due diligence, διαπραγματεύσεις), αλλά και σε κάθε ενδεχόμενη δικαστική διένεξη.