Δίκαιο Μεταφορών

Η χερσαία, θαλάσσια ή και εναέρια μεταφορά αγαθών, και προεχόντως η διεθνής, έχει κομβικό ρόλο σε κάθε οικονομία, ενώ ως νομικό αντικείμενο αποτελεί ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο κλάδο του εμπορικού δικαίου, διεπόμενο από ένα πλέγμα διατάξεων του εθνικού δικαίου αλλά και διεθνών συμβάσεων. Στις δε αντίστοιχες διαφορές, οι οποίες ως επί το πλείστον είναι ιδιαιτέρως σοβαρού αντικειμένου, αναφύονται επιπλέον και ζητήματα συγκρούσεως διαφόρων εθνικών κανόνων δικαίου (ιδιωτικού διεθνούς δικαίου). Στην ILF, παρέχοντας στους εντολείς μας τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα της χερσαίας, θαλάσσιας και εναέριας μεταφοράς, εκπροσωπούμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές, βουλγαρικές και γερμανικές εταιρείες του κλάδου.