Δημόσια Έργα

Το Δικηγορικό Γραφείο Νικόλαος Α. Ιωάννου & Συνεργάτες παρέχει σταθερά εξειδικευμένες υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές κατασκευαστικές εταιρείες, εκπροσωπώντας τις στην Ελλάδα, τόσο κατά το στάδιο της συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς, όσο και στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και της σύναψης της σύμβασης με το Δημόσιο ως αντισυμβαλλόμενο. Η εμπειρία των στελεχών μας στον τομέα αυτό αποτελεί εχέγγυο τόσο για τη διασφάλιση των συμφερόντων σας κατά το στάδιο της σύναψης και λειτουργίας της σύμβασης όσο και για την εξασφάλιση επιτυχούς αποτελέσματος σε ενδεχόμενη δικαστική διένεξη με ένα τόσο ισχυρό αντίδικο, όσο το Δημόσιο.