Διοικητικές Διαφορές

Οι σχέσεις του διοικουμένου με το Δημόσιο, τους λοιπούς κρατικούς φορείς, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές, διέπονται από το Διοικητικό Δίκαιο και υπάγονται ως διαφορές στα Διοικητικά Δικαστήρια. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας εκπροσωπούν τους εντολείς μας στο στάδιο της διεκπεραίωσης κάθε υπόθεσής τους ενώπιον της Διοικήσεως (ενδεικτικά: αδειοδότηση επιχειρήσεων από την Κεντρική Διοίκηση ή τους ΟΤΑ, υποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, αντιμετώπιση διοικητικών προστίμων και λοιπών κυρώσεων, ζητήματα παραμονής και εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών), αλλά και υπερασπίζονται τα δίκαιά τους ενώπιον των Δικαστηρίων σε περιπτώσεις παράνομων πράξεων και παραλείψεων της Διοίκησης.