Ιατρικό Δίκαιο

Στον κλάδο αυτό υπάγονται η αστική, η ποινική αλλά και η πειθαρχική ευθύνη του ιατρού και του παραϊατρικού προσωπικού. Τα σφάλματα που λαμβάνουν χώρα σε κάθε στάδιο της ιατρικής πράξης, από την λήψη του ιστορικού του ασθενούς και την ορθή ενημέρωσή του μέχρι και την εκτέλεση της κυρίως πράξης και την αποθεραπεία, και τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών ή και θανάτου, αποδιδόμενα σε αμέλεια του ιατρού, γεννούν όχι μόνο ποινική ευθύνη αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση. Η ILF αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα, όχι μόνο σε επίπεδο δικαστηρίων, τόσο από την πλευρά του ιατρού, όσο και του ασθενούς, αλλά και σε συμβουλευτικό επίπεδο προς ιατρούς (ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο, ιδίως για τις προϋποθέσεις ορθής ενημέρωσης του ασθενούς και λήψης έγκυρης έγγραφης συναίνεσης κλπ.).