Τραπεζικό Δίκαιο

Στην ILF παρέχουμε στους ιδιώτες εντολείς μας νομικές συμβουλές επί συμβάσεων καταναλωτικής και κτηματικής πίστης, και προασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων. Επιπροσθέτως, παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις ήδη κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής χρηματοδότησης και εν συνεχεία κατά τη διαπραγμάτευση και λειτουργία των συμβάσεων επιχειρηματικής πίστης κάθε είδους (σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, ομολογιακά δάνεια κοινά, κοινοπρακτικά, με μετατρέψιμες ομολογίες), καθώς και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών και ακινήτων (leasing), πρακτορείας (factoring) και πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting), και εκπροσωπούμε τους εντολείς μας με επιτυχία σε κάθε σχετική δικαστική διένεξη.